Ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ για τις υπουργικές αποφάσεις για τις ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις

Αθήνα 24 Μαΐου 2018

Α.Π: 8839

 ΘΕΜΑ: «Υπουργικές αποφάσεις για τις ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις»

 Από το πρωτότυπο κείμενο των Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα το χρόνο και το περιεχόμενο ιατρικών  ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, που έχει διαρρεύσει σε μερίδα του τύπου και έχει σταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ, προκύπτει ότι για μία ακόμη φορά επιχειρείτε να προωθήσετε πίσω από τις πλάτες των γιατρών, χωρίς καμία ενημέρωση της Ομοσπονδίας, σοβαρές αλλαγές που αφορούν την ιατρική εκπαίδευση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

 -Αναδιαρθρώνεται η δομή και το περιεχόμενο για μια σειρά ειδικότητες. Κύριο στοιχείο η διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης με συνέπεια την αύξηση της ανομοιογένειας, που έτσι και αλλιώς υπάρχει, εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στα διάφορα νοσοκομεία (στελέχωση, υλικοτεχνική υποδομή), άρα και τη  δημιουργία ειδικευμένων γιατρών πολλών ταχυτήτων.

 Στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας» προβλέπεται ότι:

 -Για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, ο χρόνος ειδίκευσης στα επιμέρους τμήματα  της βασικής θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης θα καθορίζεται από το Συντονιστή Εκπαίδευσης με βάση «τις εξατομικευμένες  εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ειδικευόμενου». Η θέση της ΟΕΝΓΕ είναι ότι ο καθορισμός του χρόνου ειδίκευσης στα επιμέρους τμήματα π.χ. Καρδιολογική, Πνευμονολογική, Νευρολογική κλπ. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης. Ο χρόνος ειδίκευσης στα επιμέρους τμήματα πρέπει να είναι συγκεκριμένος και να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ειδικευόμενοι θα εκπαιδεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται.

 -Για την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας, το πρόγραμμα  της  εκπαίδευσης σε συναφείς ειδικότητες και εξειδικεύσεις της εσωτερικής παθολογίας θα εξατομικεύεται ανάλογα με «τις μελλοντικές ανάγκες του κάθε ειδικευόμενου και σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Εκπαιδευτικού Κέντρου».

 Η θέση μας είναι πως η εκπαίδευση στο επιστημονικό αντικείμενο π.χ. του Σακχαρώδους διαβήτη ή της Λοιμωξιολογίας, είναι αναγκαία για την κατάκτηση της επιστημονικής επάρκειας  στην  εσωτερική  παθολογία  και θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους ειδικευόμενους  της αντίστοιχης ειδικότητας και όχι απλώς «να ενθαρρύνεται η άσκηση τους σε αυτές» και μάλιστα «μόνο στα  Εκπαιδευτικά Κέντρα που διαθέτουν μονάδες  εξειδίκευσης» όπως αναφέρεται στο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται ειδικευόμενοι δύο ταχυτήτων. Αυτοί που θα έχουν εκπαιδευτεί στο Σακχαρώδη Διαβήτη, τη Λοιμωξιολογία κλπ. και αυτοί που δε θα έχουν ασκηθεί στα επιμέρους επιστημονικά αντικείμενα. Αυτό θα έχει, αναπόφευκτα, επιπτώσεις στο ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων στην εσωτερική  παθολογία. Επιπλέον, γεννιέται εύλογα το ερώτημα και δεδομένου ότι θεσπίζεται η εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, αν  θα έχουν τη δυνατότητα, όσοι Παθολόγοι δεν έχουν  εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, να αντιμετωπίζουν και να θεραπεύουν ασθενείς με Σ.Δ.

Σε κάθε περίπτωση, θέση της ΟΕΝΓΕ είναι ότι, η εκπαίδευση των ειδικευομένων κατά τη διάρκεια της ειδικότητας θα πρέπει να γίνεται βάσει ενιαίου προγράμματος με περιεχόμενο που θα ανταποκρίνεται στη σύγχρονη γνώση και τις εξελίξεις της επιστήμης, συνδυάζοντας διαλεκτικά το γενικό με την ειδίκευση και την εξειδίκευση.

 -Στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» προβλέπεται ότι: «απονομή τίτλου Εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική δικαιούνται όσοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης εργάζονται και έχουν συμπληρώσει 3 συνεχή έτη προϋπηρεσίας με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε ΤΕΠ Νομαρχιακού, Περιφερειακού ή τριτοβάθμιου Νοσοκομείου». Με αυτό τον τρόπο στερούνται το δικαίωμα απόκτησης του τίτλου της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική όσοι εργάζονται σε ΤΕΠ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και έχουν συσσωρευμένη εμπειρία, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια κατά  την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης.

 -Στο άρθρο 2 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ότι  «με  υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των ιατρών προς εξειδίκευση, καθώς και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης, όπως και ο τύπος του τίτλου». Ωστόσο για ορισμένες εξειδικεύσεις π.χ. του Σακχαρώδους Διαβήτη προβλέπεται ότι «οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων και ο τρόπος εξειδίκευσης και εξετάσεων θα καθορισθούν από την Επιτροπή Σακχαρώδη Διαβήτη». Για την Λοιμωξιολογία προβλέπεται ότι, οι υποψήφιοι ειδικευμένοι γιατροί για εξειδίκευση «επιλέγονται μετά από συνέντευξη ενώπιον επιτροπής που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας». Την ίδια στιγμή η διαδικασία τοποθέτησης για εξειδίκευση στις Μ.Ε.Θ. γίνεται με κατάρτιση καταλόγου και με σειρά  προτεραιότητας που καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της υποψηφιότητας.

 Θέση μας είναι ότι η διαδικασία τοποθέτησης δεν μπορεί να διαφέρει από εξειδίκευση σε εξειδίκευση και πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με αδιάβλητο τρόπο και ο αριθμός των εξειδικευμένων θα καθορίζεται με γνώμονα την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού.

-Υπάρχουν και άλλες εξειδικεύσεις που πρέπει να καθιερωθούν λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Συμπερασματικά με τις συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις προωθούνται σημαντικές αλλαγές  στην ιατρική εκπαίδευση.

 Απαιτούμε να μην δημοσιευτούν οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις και να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.

 Επαναλαμβάνουμε ότι οι θέσεις της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε για την ιατρική εκπαίδευση είναι στον αντίποδα των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ. Έχουμε επανειλημμένως εκφράσει τη διαφωνία μας και απορρίπτουμε τις αλλαγές που προωθούνται τόσο για τις επιμέρους πλευρές τους όσο και γιατί κατά την γνώμη της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε, υπηρετούν την προσαρμογή του συστήματος ιατρικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στις ανάγκες του εμπορευματοποιημένου Δημόσιου συστήματος Υγείας-Πρόνοιας, σε συνθήκες ενίσχυσης συνολικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της Υγείας. Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι υπερασπιζόμαστε το σημερινό σύστημα. Απεναντίας θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το σημερινό τοπίο. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν ριζικές αλλαγές προκειμένου  να εξασφαλιστεί  υψηλού επιπέδου, απολύτως δωρεάν, ιατρική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ώστε το ιατρικό επιστημονικό δυναμικό να εξασφαλίζεται επαγγελματικά και να μπορεί να προσφέρει, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας-Πρόνοιας, σύγχρονες, αντίστοιχες με την πρόοδο και την εξέλιξη της Ιατρικής  Επιστήμης, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών του λαού μας.

Συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η ΥΠΕ, την Παρασκευή 1 Ιουνίου

Συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η ΥΠΕ, την Παρασκευή 1 Ιουνίου

oie_Iv8SksPrenNS (1)

Ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της ΕΝΙΛ συμπαρίσταται ενεργά και θα συμμετάσχει, στην παράσταση διαμαρτυρίας που οργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Γ. Ν. Αγίου Νικολάου, στα Γραφεία της 7 ΥΠΕ στο Ηράκλειο, την Παρασκευή 1η Ιουνίου και ώρα 11.00, για το οξύ πρόβλημα της υποστελέχωσης του Γ.Ν.Α.Ν.

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Για το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ι.Λ.

Ηλίας Βασιλαράς (πρόεδρος), Κώστας Καραταράκης (γραμματέας).

Κατάργηση ορίου ηλικίας ιατρών Ε.Σ.Υ.

Κατάργηση ορίου ηλικίας ιατρών Ε.Σ.Υ. Ίση μεταχείριση

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Σχετικά με την κατάργηση ορίου ηλικίας ιατρών ΕΣΥ

Κατάργηση του ανωτάτου ηλικιακού ορίου για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ.

 Περιγραφή

Τα προβλεπόμενα ανώτατα ηλικιακά όρια για την κατάληψη θέσεων ιατρών ΕΣΥ καταργήθηκαν με το άρθρο τέταρτο του ν. 4528/2018. Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολείται με το θέμα αυτό πάνω από μια δεκαετία και έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι, μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις είναι θεμιτός ο καθορισμός ανωτάτου ορίου ηλικίας ως όρου πρόσβασης στην εργασία. Στην περίπτωση κατάληψης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, ο Συνήγορος έχει τονίσει ότι η πρόβλεψη ανωτάτου ορίου ηλικίας δεν στηρίζεται σε ειδική αιτιολόγηση και δεν πληροί την αρχή της αναλογικότητας και εισηγήθηκε την αναθεώρηση των επίμαχων διατάξεων. Εκφράζει δε την ικανοποίησή του για την ευόδωση της μακράς παρέμβασής του.

Συνοδευτικά αρχεία.

 

Οι ανακοινώσεις του Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ και της τριμελούς επιτροπής ΕΙΝΑ ΠΓΝΠ για το πρόβλημα με την έλλειψη κλινών στη ΜΕΘ

 

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥ

Αθήνα 17 Μαΐου 2018

Α.Π:8836

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, κ. ΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΠΟΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΠΕ

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΕΝΓΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Γ ΟΕΝΓΕ

Η συνεχιζόμενη αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο) αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο το τεράστιο πρόβλημα των ελλείψεων σε κλίνες ΜΕΘ. Έχουμε φτάσει στο σημείο λόγω αυτών των ελλείψεων να χρησιμοποιείται ως ΜΕΘ η μετεγχειρητική αναισθησιολογική ανάνηψη ενός από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της χώρας θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Είναι πρόκληση την ώρα που πανελλαδικά παραμένουν κλειστές 150 κλίνες ΜΕΘ από τις 750 που υπάρχουν (ενώ οι ανάγκες απαιτούν πολύ περισσότερες) λόγω των δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό, η κυβέρνηση να κομπάζει για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Είναι προκλητική η εκκωφαντική σιωπή τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ, οι οποίες παρά τις δραματικές εκκλήσεις και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια έως τώρα για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί να δοθεί λύση τώρα και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και η προμήθεια του κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού ώστε να λειτουργήσουν οι 150 κλίνες ΜΕΘ που παραμένουν κλειστές.

Είναι επιτακτική ανάγκη, πολύ περισσότερο τώρα που διανύουμε περίοδο αναμενόμενης αυξημένης νοσηρότητας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ι.Ν.Α ΠΓΝΠ

Η Υγεία στην κλίνη του Προκρούστη

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο ο χώρος ανάνηψης των χειρουργείων του νοσοκομείου του Ρίου, όπως επίσης και το τμήμα αναζωογόνησης των επειγόντων περιστατικών αλλά και οι εκάστοτε κλινικές να κατακλύζονται από διασωληνωμένους ασθενείς ελλείψει κλινών ΜΕΘ. Αποτέλεσμα είναι να διαταράσσεται η λειτουργία των χειρουργείων αλλά και να μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών μιας και δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό και/ή συνθήκες νοσηλείας γι αυτά τα περιστατικά.

Την ίδια στιγμή που πανηγυρίζει η κυβέρνηση για πρωτογενές πλεόνασμα 4% η ζωή πολλών ασθενών βρίσκεται σε κίνδυνο. Πανελλαδικά υπάρχουν 150 κλίνες ΜΕΘ που λόγω προσωπικού – εξοπλισμού παραμένουν κλειστές, με τις ανάγκες να είναι ακόμα περισσότερες. Το νοσοκομείο του Ρίου εξυπηρετεί έναν τεράστιο όγκο ασθενών όλης της 6ης ΥΠΕ ελλείψει συγκεκριμένων ειδικοτήτων – κλινικών στα υπόλοιπα νοσοκομεία (π.χ. θωρακοχειρουργικής, νευροχειρουργικής κ.α.), αδυνατώντας ωστόσο να ανταπεξέλθει. Μπροστά σε ένα τέτοιο ζήτημα, η διοίκηση του νοσοκομείου, η 6η ΥΠΕ αλλά και το υπουργείο Υγείας δείχνουν απρόθυμοι, δυσχεραίνοντας το ιατρικό έργο και παράλληλα υποβαθμίζοντας συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Απαιτούμε:

  • Να τοποθετηθεί επίσημα ο διοικητής του νοσοκομείου και η 6η ΥΠΕ για το ζήτημα.
  • Εδώ και τώρα να δοθεί λύση, όχι με ημίμετρα αλλά με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού (ιατρικού – νοσηλευτικού), προμήθεια κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού, αύξηση του κονδυλίου για την υγεία.

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΔΑΒΟΥΛΟΣ Χ.

ΤΣΟΧΑΝΤΖΗΣ Σ.

Για την δυσλειτουργία των ανελκυστήρων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

asanser

Από το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ατσαλάκη στη σημερινή «Ανατολή» με θέμα την δυσλειτουργία (ή ορθότερα, τη μη λειτουργία) των ανελκυστήρων στο ΓΝΑΝ:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ η κατάσταση των ανελκυστήρων στο Νοσοκομείο

Ένα απαράδεκτο φαινόμενο καταγράφεται επί σειρά ετών στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με την κακή λειτουργία των ανελκυστήρων. Η λειτουργία τους είναι προβληματική, όπως έχει επισημανθεί δε­κάδες φορές, αλλά τα γεγονός πως το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί προκαλεί ποικίλες α­ντιδράσεις, μαζί με την ταλαιπωρία πολιτών που επισκέπτονται το νοσοκομείο, ενίοτε ασθενών και εργαζομένων. Επανειλημμένως στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε επισημάνει την απαράδεκτη και προ­βληματική λειτουργία των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. Πολλές φορές κάποιοι από τους ανελκυ­στήρες τίθενται εκτός λειτουργίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται για αποκατάσταση, η συνέχιση της προβληματικής λειτουργίας τους έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των συζητήσεων, εξαιτίας γεγονότων που παραπέμπουν σε συνθήκες που δεν συνάδουν με την ορθή λειτουργία ενός ιδρύματος με τη σημασία και το μέγεθος του ΓΝΑΝ.

Για κάθε χρήση
Αυτή την περίοδο δεν λειτουργεί ο μικρός ανελ­κυστήρας του προσωπικού στην παλιά πτέρυγα ενώ στη νέα πτέρυγα δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας προ­σώπων και ο ανελκυστήρας ακαθάρτων με αποτέλεσμα τα απορρίμματα και ο ακάθαρτος ιματισμός να μεταφέρονται από ανελκυστήρες που μεταφέρουν ασθενείς, επισκέπτες και εργαζόμενους.

Η πατέντα
Εκείνο όμως. που ξεπερνά κάθε φαντασία αλλά όχι και την ευρηματικότητα των εργαζομένων είναι η πατέντα που έκαναν οι εργαζόμενοι για ένα από τα ασανσέρ που λειτουργούν στο παλιό κτίριο. Ένας από τούς δυο ανελκυστήρες φορείων, λοιπόν, της παλιάς πτέρυγας δεν μπορεί να κάνει στάση στον τρίτο όροφο του κτιρίου, γιατί είναι χαλασμένη n πόρτα. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρακτικό πρό­βλημα και παράλληλα, επηρεάζει και τη λειτουργία και του έτερου ανελκυστήρα. Τι σημαίνει αυτό; Ανα­γκάζονται οι τραυματιοφορείς όταν θέλουν να με­ταφέρουν ασθενή από τον τρίτο όροφο, να κατεβαί­νουν με τα πόδια στον δεύτερο ή στον πρώτο όροφο
να πατούν το κουμπί κλήσης για να μετακινείται ο ανελκυστήρας που περνά από χαλασμένη πόρτα και να μπορεί μετά, να κινηθεί ο άλλος ανελκυστήρας στον τρίτο όροφο!

Κάνει σκαλοπάτι
Ακόμη, ο ένας ανελκυστήρας φορείων της β΄πτέ­ρυγας του Νοσοκομείου στο νέο κτίριο, όταν φτάνει στον δεύτερο όροφο πολλές φορές δεν σταματά στο ίδιο επίπεδο με το πάτωμα του ορόφου, αλλά ψηλότερα με αποτέλεσμα να δημιουργείται σκαλο­πάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο ως ακατόρθωτο να το περάσει κρεβάτι που μεταφέρεται ή φορείο με ασθενή. Επίσης, δυσλειτουργία υπάρχει και στις πόρτες όλων των ανελκυστήρων του παλαιού κτι­ρίου, ενώ δεν υπάρχει και η απαιτούμενη άδεια και πιστοποίηση λειτουργίας, όπως αναφέρει σε σχετικό του έγγραφο ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκο­μείου.

Μεγάλα προβλήματα
«Αυτή η κατάσταση με την προβληματική λει­τουργία των ανελκυστήρων δημιουργεί μεγάλα προ­βλήματα στο προσωπικό του Νοσοκομείου και ιδι­αίτερα στους τραυματιοφορείς που καθημερινά με­ταφέρουν με τους ανελκυστήρες δεκάδες ασθενείς με φορεία και αμαξίδια. Παράλληλα δημιουργείται μεγάλη δυσκολία για το εργατικό προσωπικό που μεταφέρει καθημερινά δεκάδες φορτία με υλικά και φάρμακα από τις αποθήκες και το φαρμακείο που βρίσκονται στο υπόγειο προς τις κλινικές που βρί­σκονται στους ορόφους., αναφέρει ο Πρόεδρος των Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, για το συγκε­κριμένο πρόβλημα, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται για υπερβολικές, αλλά για πραγματικές καταγραφές.

Για μας, τα πράγματα ως ΕΝΙΛ, είναι απλά. Η όλη κατάσταση είναι αδιανόητη και πέρα από τις όποιες «πατέντες», πέρα από την ευρηματικότητα των εργαζομένων, κλπ, η λύση είναι μόνο ΜΙΑ. Καλούμε την Διοικηση του Νοσοκομείου και την 7η ΥΠΕ, για άμεση επιδόρθωση ή αν αυτή δεν είναι εφικτή (που μάλλον δεν είναι), για την αντικατάσταση των ανελκυστήρων του ΓΝΑΝ.

 

Όχι στην υποβάθμιση της Ψυχικής Υγείας

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ)
Αντιδρούν στην παραπέρα υποβάθμιση της Ψυχικής Υγείας

Κινητοποίηση χτες στην πύλη του Νοσοκομείου

Στιγμιότυπο από τη χτεσινή κινητοποίηση
Στιγμιότυπο από τη χτεσινή κινητοποίηση

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του Νοσοκομείου και σε συμβολικό αποκλεισμό της Λεωφόρου Καβάλας προχώρησαν χτες οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ), με απόφαση του Σωματείου τους. Αφορμή είναι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την Υγεία άρθρα σχετικά με την Ψυχική Υγεία, που προβλέπουν τη μεταφορά των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία, διαμερίσματα κ.λπ.) από τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, το 50% των νοσηλευόμενων στο ΨΝΑ είναι άποροι και ανασφάλιστοι «κι αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν στο δρόμο. Μόλις 100 κλίνες προβλέπονται για κάθε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Οι εναπομείνασες δομές μελλοντικά θα καταλήξουν στους ιδιώτες, με τις ΜΚΟ και την ΑΕΜΥ ΑΕ. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του σχεδιασμού τους, να διαλυθεί και η Ψυχική Υγεία».

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε ο Ηλίας Σιώρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», εκφράζοντας την αλληλεγγύη των εργαζομένων στους συναδέλφους τους στο ΨΝΑ και μεταφέροντας την τραγική εικόνα που υπάρχει στο Ψυχιατρικό Τμήμα του «Ευαγγελισμού», όπου σε μόλις 20 κλίνες στενάζουν περίπου 50 ασθενείς. «Αν καταργηθούν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, σε ποιες πρωτοβάθμιες δομές θα απευθύνονται αυτοί οι ασθενείς;», τόνισε.

Παρευρέθηκε επίσης ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο οποίος επισήμανε ότι οι φορείς και ο λαός της περιοχής στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Χαϊδαρίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία (καταψήφισε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) να στηρίξει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο ΨΝΑ.

Ακόμα, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των συνταξιούχων, του τοπικού Παραρτήματος Οικοδόμων, της ΟΓΕ, των ΕΒΕ, εργαζόμενοι του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΕΔΗΝ κ.ά.

Σημαντική ήταν η παρουσία των εκπροσώπων από τα Σωματεία Εργαζομένων στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Ελπίς», «Δρομοκαΐτειο», «Αττικόν» και «Θριάσιο». Θυμίζουμε ότι στήριξη στην κινητοποίηση έχουν εκφράσει και οι εκπρόσωποι 20 και πλέον Σωματείων Εργαζομένων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία και οργανισμούς Πρόνοιας, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων «Ευαγγελισμού».

Προετοιμασίες για τη μέρα δράσης

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η προετοιμασία, με συσκέψεις και συνεδριάσεις ΔΣ στις δημόσιες μονάδες Υγείας – Πρόνοιας για τη «μέρα δράσης για τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Υγεία και την Πρόνοια» στις 23 Μάη, όπως συζητήθηκε και αποφασίστηκε στην ίδια σύσκεψη.

Μέχρι στιγμής προγραμματίζονται: Στον «Ευαγγελισμό», κινητοποίηση στις 8 π.μ. στα ΤΕΠ. Την ίδια ώρα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο «Ελπίς». Στο «Αττικόν», συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 π.μ. στο αίθριο. Οι εργαζόμενοι στο «Λαϊκό» προσανατολίζονται σε στάση εργασίας από τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ. και συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο. Στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» θα γίνει Γενική Συνέλευση και παράσταση διαμαρτυρίας. Στο ΨΝΑ, στις 11 π.μ., θα γίνει συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ καλεί τα σωματεία των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης σε σύσκεψη για το συντονισμό της δράσης, στις 3 μ.μ., στο γραφείο του Σωματείου.

(Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη» της 17.05.2018)

Συμπαράσταση στους συνάδελφους ειδικευόμενους που δικάζονται.

Η ΕΝΙΛ στηρίζει ολόψυχα τους συνάδελφους που δικάζονται στο Εφετείο Χανίων σε δεύτερο βαθμό, για τη γνωστή υπόθεση της άτυχης Στέλλας Ακουμιανάκη. Επίσης, συμπαρίσταται στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει οι Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου και Χανίων, την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης και καλεί την πολιτεία να λάβει επιτέλους τα κατάλληλα θεσμικά μέτρα ώστε να σταματήσει η «βιομηχανία δικαστικών αγωγών» για «ιατρικά λάθη και παραλείψεις».

Το Δ.Σ. της Ένωσης.

 

Ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ για τις εξελίξεις με την τριτανακοπή (07.05.2018)

 

Α.Π: 8831

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 27.04.2018 κατατέθηκαν στο ΣτΕ μέσω της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε τρία δικόγραφα τριτανακοπής. Το ένα, που αφορά τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Αθήνας – Πειραιά έχει 2.338 τριτανακόπτοντες. Το δεύτερο και το τρίτο, που αφορούν τα υπόλοιπα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας όλης της χώρας έχουν 2.321 και 2.387 αντίστοιχα τριτανακόπτοντες. Συνολικά 7.046 συνάδελφοι από όλη τη χώρα.

 

Είναι σημαντικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χιλιάδες συνάδελφοι μέσω των Ενώσεων, μελών της Ομοσπονδίας μας, αλλά και μεμονωμένα, δήλωσαν συμμετοχή στην άσκηση τριτανακοπής.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία, μετά τη δημοσίευση της 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού απευθύνθηκε σε δικηγόρους, εκτίμησε τα πράγματα και κατέληξε ομόφωνα στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου στις 29.03.2018 να ασκηθεί τριτανακοπή κατά της επίμαχης απόφασης και να καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από την Ομοσπονδία.

 

Συνάδελφοι ο αγώνας για την αποκατάσταση των μισθών μας δεν εξαντλείται στη δικαστική διεκδίκηση. Καμία αυταπάτη ότι αρκεί μία απόφαση δικαστηρίου που θα μας δικαιώνει  για να ανακτήσουμε τις απώλειες που είχαμε τα χρόνια της κρίσης. Μόνο ο οργανωμένος, μαζικός, συλλογικός αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

 

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, πιο μαχητικά μέχρι την τελική δικαίωση. Δεν κάνουμε βήμα πίσω!

Για τον τραυματισμό της συναδέλφου αναισθησιολόγου

Άγιος Νικόλαος 19/04/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Το Δ.Σ της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου καθώς και τα μέλη του συλλόγου, θέλει να εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση του στην συνάδελφο του Αναισθησιολογικού τμήματος του Γ.Ν Αγίου Νικολάου, που τραυματίστηκε σε διακομιδή ασθενών κατά την ώρα της εργασίας της από τροχαίο ατύχημα, από τον Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο, καθώς και στην συνάδελφο παιδίατρο που τραυματίστηκε και εκείνη ταυτόχρονα. Η συνάδελφος στην προσπάθεια της να κάνει το καλύτερο δυνατό για τους αρρώστους που μετέφερε το ΕΚΑΒ κάτω από δύσκολες συνθήκες, με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια προσέφερε τις ιατρικές της υπηρεσίες ανεξάρτητα του χρόνου της δουλειάς της.

Στην συνάδελφο Αναισθησιολόγο που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου καθώς και στην τραυματία συνάδελφο Παιδίατρο ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας των.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Βασιλαράς Ν.Ηλίας

 

 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ι.Λ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου (ΕΝΙΛ), που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 27ης Απριλίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 07 Μαΐου 2018, με την ακόλουθη κατανομή αρμοδιοτήτων:
  • Πρόεδρος: Βασιλαράς Ηλίας (Οφθαλμίατρος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης).
  • Αντιπρόεδρος: Τσάριτς Άντζελα (Γενικός Ιατρός Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας).
  • Γραμματέας: Καραταράκης Κων/νος (Παθολόγος, Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης).
  • Ταμίας: Αλεξανδρόπουλος Αργύριος (Γενικός Ιατρός, Κ.Υ. Τζερμιάδου).
  • Μέλος: Κακολύρης Νικόλαος (Γενικός Ιατρός, Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας).
  • Αναπληρωματικό μέλος: Μυλοποταμιτάκης Ιωάννης (ΩΡΛ, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης).

Εκπρόσωποι στην ΟΕΝΓΕ:

Βασιλαράς Ηλίας και Αλεξανδρόπουλος Αργύριος.

 

Ελεγκτική Επιτροπή:
Μαυρικάκης Γεώργιος (Νεφρολόγος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης)
Λιανός Εμμανουήλ (Ουρολόγος, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης).
Γαϊτανάκης Νικόλαος (ΩΡΛ, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης).
Άγιος Νικόλαος Λασιθίου
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Ηλίας Βασιλαράς
Ο Γραμματέας, Κώστας Καραταράκης.