Κατάργηση ορίου ηλικίας ιατρών Ε.Σ.Υ.

Κατάργηση ορίου ηλικίας ιατρών Ε.Σ.Υ. Ίση μεταχείριση

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Σχετικά με την κατάργηση ορίου ηλικίας ιατρών ΕΣΥ

Κατάργηση του ανωτάτου ηλικιακού ορίου για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ.

 Περιγραφή

Τα προβλεπόμενα ανώτατα ηλικιακά όρια για την κατάληψη θέσεων ιατρών ΕΣΥ καταργήθηκαν με το άρθρο τέταρτο του ν. 4528/2018. Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολείται με το θέμα αυτό πάνω από μια δεκαετία και έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι, μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις είναι θεμιτός ο καθορισμός ανωτάτου ορίου ηλικίας ως όρου πρόσβασης στην εργασία. Στην περίπτωση κατάληψης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, ο Συνήγορος έχει τονίσει ότι η πρόβλεψη ανωτάτου ορίου ηλικίας δεν στηρίζεται σε ειδική αιτιολόγηση και δεν πληροί την αρχή της αναλογικότητας και εισηγήθηκε την αναθεώρηση των επίμαχων διατάξεων. Εκφράζει δε την ικανοποίησή του για την ευόδωση της μακράς παρέμβασής του.

Συνοδευτικά αρχεία.